Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal şi persoana vizată

Operatorul datelor cu caracter personal este societatea STATECH, nr. de înreg. la O.R.C.: 274 02 975, având sediul Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, secţiunea C, atribut fiscal 111021 (denumită în continuare operator). Operatorul poate fi contactat în scris la adresa menţionată mai sus sau pe adresa de email privacy@statech.cz.

Persoana vizată este persoana fizică care a furnizat datele sale cu caracter personal pe baza contractului de închiriere, contractului de vânzare-cumpărare, contractului de service sau a unui alt contract încheiat cu operatorul sau pe baza consimţământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul abonării la newsletter-ul operatorului. Persoana vizată poate fi, de asemenea, o persoană fizică ale cărei date personale operatorul le-a obţinut din alte surse legale.

Amploarea prelucrării datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în amploarea în care acestea sunt furnizate de către persoanele vizate sau în amploarea în care le obţine din alte surse legale. Este vorba de: ​​nume, prenume, data naşterii, domiciliu, locul de desfăşurare a activităţii, numărul de înregistrare la O.R.C., codul de identificare fiscală, numărul cardului de credit, adresa de email, numărul de telefon, semnătura, datele de geolocaţie (GPS din autovehiculele deţinute de operator), înregistrările audio-video din sistemul camerelor de supraveghere şi datele personale obţinute prin intermediul cookies.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în scopul îndeplinirii contractului încheiat între persoana vizată şi operator (de închiriere, vânzare-cumpărare sau de service a platformelor de lucru), a obligaţiilor legale şi în scopul marketingului direct (adică oferirea de produse şi servicii ale operatorului), inclusiv al trimiterii de comunicări comerciale în sensul Legii nr. 480/2004 din M.O., privind unele servicii ale societăţii informaţionale.

Operatorul trimite comunicările comerciale numai dacă persoana vizată s-a abonat la newslettere sau dacă operatorul a obţinut detalii privind contactul electronic al persoanei vizate în contextul vânzării produselor sau serviciilor sale. Persoana vizată are posibilitatea de a se dezabona de la newsletter în mod simplu şi gratuit prin trimiterea unui email pe adresa privacy@statech.cz.

Evaluarea necesităţii prelucrării

Operatorul ţine seama de protejarea intimităţii persoanelor vizate şi de aceea prelucrează numai acele date cu caracter personal care sunt strict necesare pentru scopurile de prelucrare stabilite.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul juridic al prelucrării în scopul marketingului direct este consimţământul persoanelor vizate cu prelucrarea datelor cu caracter personal (abonarea la newslettere) sau interesul legitim al operatorului (obţinerea contactului electronic în contextul vânzării produsului sau serviciului operatorului în temeiul Legii nr. 480/2004 din M.O.). 

În celelalte cazuri, temeiul juridic al prelucrării este îndeplinirea contractului, protejarea intereselor legitime ale operatorului (protecţia proprietăţii, exercitarea drepturilor reieşite din contract în acţiunile judiciare etc.) şi îndeplinirea obligaţiilor legale.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate în scopul îndeplinirii contractului, operatorul prelucrează datele pe durata relaţiei contractuale şi ulterior pe o perioadă de alţi 10 ani, ţinând seama de durata termenului de prescripţie pentru despăgubiri. În cazul prelucrării în scopul îndeplinirii obligaţiei legale, operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe perioada stabilită de lege. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pe baza consimţământului persoanei vizate, operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe o perioadă de 10 ani, cu excepţia cazului în care consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este până la acest termen revocat. Acest lucru nu aduce atingere obligaţiei operatorului de a prelucra datele cu caracter personal pe perioada stabilită de legislaţia în vigoare sau în conformitate cu aceasta.

Revocarea consimţământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care persoana vizată a dat operatorului consimţământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta îşi poate retrage consimţământul dat de bună voie pentru prelucrarea datelor în orice moment şi gratuit prin trimiterea unui email pe adresa: privacy@statech.cz. Revocarea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimţământului dat înainte de revocarea acestuia. De asemenea, revocarea consimţământului nu afectează prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de către operator în baza unui temei juridic diferit de consimţământ (adică, mai ales dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului, a unei obligaţii legale sau din alte motive specificate în legislaţia în vigoare).

Accesul la datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt accesibile operatorului şi, dacă este cazul, persoanelor terţe - destinatarilor care oferă garanţii adecvate şi care vor prelucra datele respectând cerinţele legislaţiei în vigoare şi garantând protecţia corespunzătoare a drepturilor persoanelor vizate. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt operatori ai dispozitivelor GPS amplasate pe platformele de lucru deţinute de operator (protecţia bunurilor operatorului – interes legitim) şi societăţi care se ocupă cu recuperarea creanţelor (aşa-numitele agenţii de colectare). De asemenea, destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi societăţi care fac parte dintr-un grup de întreprinderi care desfăşoară aceeaşi activitate economică precum operatorul (transferuri intragrup), caz în care datele cu caracter personal sunt transmise numai în statele membre ale Uniunii Europene. Administratorul nu transferă datele cu caracter personal în ţările terţe sau organizaţiilor internaţionale (cu excepţia cookies Google Analytics, a se vedea mai jos). 

Identificarea identităţii persoanelor vizate

Operatorul are dreptul să solicite identificarea identităţii persoanelor vizate pentru a împiedica accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate în ceea ce priveşte datele cu caracter personal

În ceea ce priveşte datele cu caracter personal, persoana vizată are, în special, următoarele drepturi: 

a) de a-şi revoca oricând consimţământul; 

b) de a rectifica sau completa datele cu caracter personal;

c) de a solicita limitarea prelucrării;

d) de a formula obiecţii sau reclamaţii împotriva prelucrării în anumite cazuri;

e) de a solicita transferul datelor;

f) de a accesa datele cu caracter personal;

g) de a fi informat cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal în anumite cazuri;

h) de a şterge datele cu caracter personal (dreptul de a fi „uitat”) în anumite cazuri; şi 

i) alte drepturi prevăzute în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi în Regulamentul general privind protecţia datelor nr. 2016/679.

Ce înseamnă faptul că persoana vizată are dreptul de a formula obiecţii?

Conform art. 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor nr. 2016/679, persoana vizată are, printre altele, dreptul de a formula obiecţii împotriva prelucrării datelor cu caracter personal dacă prelucrarea este efectuată pe baza interesului legitim, inclusiv în cazul prelucrării marketingului direct. Obiecţia trebuie transmisă operatorului pe adresa de email: privacy@statech.cz. În cazul în care persoana vizată formulează obiecţii împotriva prelucrării în scopul marketingului direct, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal în acest scop.

Mai multe informaţii privind acest drept conţine art. 21 din Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679.

Obligaţia de a furniza date cu caracter personal

Persoana vizată furnizează datele cu caracter personal în mod voluntar. Nu are nici o obligaţie să le furnizeze. Dacă nu furnizează datele cu caracter personal, nu va fi nicicum sancţionat. Cu toate acestea, în cazul în care persoana vizată nu va furniza operatorului datele sale cu caracter personal, nu va fi posibilă încheierea contractului între persoana vizată şi operator şi nici îndeplinirea corespunzătoare a acestuia. Decizia privind încheierea unei relaţii contractuale cu operatorul este însă numai la discreţia persoanei vizate.

Securitatea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal sunt asigurate prin proceduri şi tehnologii standard. Cu toate acestea, nu este posibilă garantarea integrală a securităţii datelor cu caracter personal în mod obiectiv. De aceea, nu se poate asigura 100% nici măcar faptul că datele cu caracter personal furnizate nu vor putea fi accesate de o persoană terţă, că nu vor putea fi copiate, publicate, modificate sau distruse prin spargerea măsurilor de securitate ale opertorului. Cu toate acestea, în acest context, operatorul garantează că verifică în mod regulat faptul că sistemul nu conţine deficienţe şi că nu a fost atacat şi că utilizează măsuri de securitate care pot fi solicitate în mod rezonabil operatorului pentru a împiedica accesul neautorizat la datele cu caracter personal furnizate şi care, ţinând cont de stadiul actual al tehnologiei, oferă o securitate suficientă. Măsurile de securitate luate sunt apoi actualizate periodic.

GPS pe platforme de lucru şi aplicaţii Q.Drive

Pe toate platformele de lucru deţinute de operator sunt amplasate dispozitive GPS care urmăresc locaţia platformei de lucru şi asta în scopul protecţiei bunurilor aflate în proprietatea operatorului. Datele privind locaţia platformei de lucru obţinute de la dispozitivul GPS sunt prelucrate de către operatorul dispozitivului GPS (persoana împuternicită de operator), care oferă garanţii adecvate şi a cărui prelucrare îndeplineşte cerinţele legislaţiei în vigoare şi care asigură protecţia corespunzătoare a drepturilor persoanelor vizate. Operatorul nu asociază datele privind locaţia platformei de lucru cu informaţiile privind persoanele identificabile (persoanele vizate). 

Pentru monitorizarea mişcării autovehiculelor sale, operatorul utilizează aplicaţia Q.Drive. Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care are loc prin intermediul acestei aplicaţii, pot fi găsite în condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal (privacy policy), direct în aplicaţie.

Monitorizarea incintei operatorului

Incinta operatorului este monitorizată cu camere cu înregistrare video temporară.

Cookies

Operatorul utilizează pe website-ul său aşa numitele cookies care sunt stocate pe dispozitivele persoanelor vizate. Cookies sunt fişiere mici care asigură o funcţionalitate mai bună a website-ului, adaptează conţinutul website-ului nevoilor persoanelor vizate şi servesc la memorarea setărilor selectate. 

Prin intermediul paginilor de web, pe dispozitivele persoanelor vizate sunt stocate şi cookies ale operatorilor de sisteme de publicitate, care sunt operate pe website-ul operatorului. În cadrul remarketingului, operatorul utilizează sisteme Google. Datele din remarketing sunt utilizate exclusiv pentru segmentarea vizitatorilor în scopul prezentării unui anunţ publicitar mai relevant. Segmentele sunt create pe baza mai multor modele generale de comportament al vizitatorilor. 

Informaţiile obţinute prin intermediul cookies Google Analytics şi utilizate pentru analiza frecvenţei vizitării şi remarketingului sunt trimise la societatea Google care are sediul în SUA (ţară terţă). Transferul de date cu caracter personal către această societate se bazează pe clauze contractuale standard. Societatea Google utilizează aceste informaţii pentru a evalua utilizarea paginilor de web şi pentru a crea rapoarte privind activitatea pe aceste pagini pentru operator. Informaţiile servesc, de asemenea, pentru a oferi şi alte servicii legate de activitatea de pe website şi de utilizarea internetului în general. Google poate furniza aceste informaţii unor persoane terţe, în cazul în care acest lucru este impus de lege sau dacă astfel de persoane terţe vor prelucra aceste informaţii pentru Google.

Serviciul Google Analytics este îmbunătăţit cu funcţii de publicitate aferente furnizate de Google, şi anume: liste ale afişărilor în reţeaua publicitară Google, remarketing (afişarea anunţurilor publicitare în reţeaua de conţinut pe baza produselor vizualizate) şi liste de date demografice îmbunătăţite (raportarea datelor demografice anonime).

Dacă persoana vizată nu doreşte să furnizeze date anonime despre utilizarea website-ului serviciului Google Analytics, acesta poate utiliza plugin-ul furnizat de societatea Google. După instalarea în browser-ul dumneavoastră şi activarea ulterioară, datele nu vor mai fi trimise. Pentru mai multe informaţii privind prelucrarea şi utilizarea datelor, consultaţi Termenii şi Condiţiile societăţii Google.

Browser-ele web standard (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome etc.) acceptă gestionarea cookies. În cadrul setării browser-ului, persoana vizată poate şterge, bloca sau dezactiva complet cookies manual sau le poate bloca sau permite numai pentru anumite website-uri. Pentru informaţii mai detaliate, persoana vizată poate folosi Ajutorul browser-ului său. Dacă browser-ul persoanei vizate are activată utilizarea cookies, operatorul va presupune că este de acord cu utilizarea cookies standard din partea serverelor operatorului.

Operatorul nu asociază datele obţinute prin intermediul cookies cu alte date şi lucrează cu ele astfel încât să nu permită identificarea unei persoane concrete.

Operatorul utilizează pe paginile sale de web aşa-numitele cookies temporare şi permanente. Cookies temporare sunt stocate pe dispozitiv numai până la închiderea programului browser.  Cookies temporare permit păstrarea informaţiilor la trecerea de la un website la altul şi elimină necesitatea reintroducerii unor anumite informaţii. Cookies permanente ajută la identificarea dispozitivelor persoanelor vizate în cazul unei vizite repetate pe website şi permit adaptarea website-ului intereselor persoanelor vizate, dar nu permit identificarea în niciun mod a unei persoane fizice concrete. Informaţiile aferente obţinute din cookies sunt stocate în mod anonimizat şi nu sunt asociate cu orice alte date.

În următorul tabel găsiţi tipurile de module cookies utilizate de operator:

Emitent/ Denumire cookie

Tip

Durata

Descriere

php
(PHPSESSID)

Necesar pentru funcţionarea paginii

Temporar

Asigură o funcţionalitate mai bună a paginii (memorarea setărilor selectate etc.)

Google Analytics
(_ga,_gid)

Analitice, de marketing

Permanent

Este utilizat pentru distingerea fiecărui utilizator în parte. Cookie se actualizează după fiecare trimitere a datelor către Google Analytics.

 


Setări cookie

Puteți ajusta ce cookie-uri cu următoarele setări va fi folosit pe această pagină.

Cookie-uri tehnice necesare

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru deplasarea dumneavoastră pe site și pentru utilizarea tuturor funcțiilor, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor. Fără aceste cookie-uri, nu ar fi posibilă furnizarea corectă a serviciilor necesare atunci când utilizați site-ul nostru. Cookie-urile necesare nu necesită acordul utilizatorului conform reglementărilor legale relevante. De asemenea, vă puteți configura browserul web și bloca cookie-urile necesare, dar este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile site-ului așa cum doriți.

Cookie-uri statistice

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Ele ne ajută să identificăm care site-uri sunt cele mai populare și care sunt cele mai puține și să vedem cum navighează vizitatorii pe site, ceea ce ne ajută să vă optimizăm experiența. Toate informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu activați aceste cookie-uri, nu vom putea folosi datele dumneavoastră în acest mod.

Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri (numite și cookie-uri direcționate sau promoționale) sunt utilizate pentru a afișa reclame pe site-uri terțe, care ar fi mai relevante pentru persoana dumneavoastră și interesele dumneavoastră. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita vizionările publicitare și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare.